Od początku naszego istnienia organizujemy różnorodne wyjazdy dla dzieci i młodzieży z terenu Łemkowszczyzny.
poprzednia do listy następna
2013-10-09

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gładyszowie


Warsztaty Terapii Zajęciowej działają na podstawie:

 


 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U, Nr. 123, poz. 776 z późn. zm./.

 

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/.

 
 


 

 


 


Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników, z zastrzeżeniem §10 ust.3 Rozporządzenia w sprawie warsztatów (…).

 

 


Ogólny plan działalności warsztatu terapii

zajęciowej w Gładyszowie

 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

 


2. CEL DZIAŁANIA

Warsztat Terapii Zajęciowej  realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, aby mógł w miarę samodzielnie, możliwie samoistnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a także w marę swoich możliwości podjąć pracę zawodową.

Szczególny nacisk w pracy terapeutycznej kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników oraz osiągnięcie dzięki własnej aktywności  możliwie największej  samodzielności i najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i zawodowej.


 

3. ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEJ

Warsztat oferuje uczestnikom zajęcia w pięciu pracowniach terapii zajęciowej, w których  zatrudnia  pięciu pełnoetatowych, wykwalifikowanych instruktorów terapii zajęciowej. Każdy z instruktorów odpowiedzialny jest za jedną pracownię, w której realizowany jest szczegółowy program ukierunkowany na grupę, ale dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 

Zajęcia odbywają się w pracowniach:

 • gospodarstwa domowego,
 • komputerowo-informatycznej,
 • rękodzieła artystycznego,
 • haftu i szycia, 
 • gospodarczo-technicznej.    

 

Program pracy uczestników oraz ich przynależność do poszczególnych grup w pracowniach  zależy od stopnia ich indywidualnych możliwości, tak pod względem sprawności fizycznej jak i intelektualnej, co wiąże się z rodzajem i stopniem niepełnosprawności oraz z zainteresowaniami i upodobaniami uczestników.

 


4. ZAJĘCIA W WARSZTACIE OBEJMUJĄ

 

a) Kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej: właściwego zachowania się w kontaktach z współuczestnikami, personelem warsztatu oraz innymi ludźmi.

b) Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych, aby  jak najlepiej radzić sobie w samodzielnym życiu.

c)  Rozwijanie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz dbałości o estetykę własnego wyglądu jako istotnego elementu kultury osobistej.

d) Kształtowanie prawidłowych zachowań bezpiecznego poruszania się oraz skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, np. w drodze do pracy, sklepie, urzędzie itp.

e)  Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.

f) Rozwój zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

g) Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą środków wyrazu plastycznego.

h) Kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie tradycji narodowych, zwłaszcza regionalnych.

i) Angażowanie uczestników Warsztatu do udziału w życiu społecznym m.in. poprzez udział w uroczystościach społeczności lokalnej.

j) Motywowanie i mobilizowanie do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników oraz  niezbędnej im pomocy.

k) Trening umiejętności i zachowań społecznych:


 • w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
 • podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
 • w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
 • w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego,
 • dbałości o estetykę miejsca pracy i najbliższego otoczenia,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • zachowań rynkowych i ekonomicznych.

 


5. CEL i PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

a) Ukształtowanie umiejętności właściwych form i sposobów komunikacji międzyludzkiej.

b) Zwiększenie sprawności ruchowej poprzez poprawę kondycji fizycznej.

c) Podniesienie poziomu samodzielności w codziennym życiu, a poprzez to podniesienie samooceny i wiary w przydatność społeczną.

d) Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, pobudzenie aktywności społecznej uczestników, współuczestniczenie w życiu społeczności lokalnej.

e) Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, dokładności i wytrwałości w celu terminowego wykonania zadania.

f) Wykorzystanie wytworów działalności uczestników Warsztatu na cele współfinansowania warsztatu i innych form terapii.

g) Nabycie i utrwalenie wiadomości  wykorzystywanych w życiu codziennym oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

h) Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.

i) Uczenie koncentracji, rozpoznawania, analizowania i odreagowywania własnych napięć psychoruchowych.

j) Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.

 


6. FORMY REALIZACJI ZADAŃ

 

Działania Warsztatu mają służyć zwiększeniu samodzielności i przygotowaniu uczestników do aktywnego włączania się w życie społeczne,  jak również podjęcia pracy zawodowej, stosownie do ich możliwości intelektualnych i  psychofizycznych.

 

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach:

 

1) Gospodarstwa domowego:

 • Poznawanie nazw i rozróżniania pod względem wyglądu i zastosowania różnych produktów spożywczych.
 • Nauka  obróbki kulinarnej w trakcie przygotowania prostych potraw: zup, sałatek z warzyw i owoców, potraw z mleka, kasz, ryżu, makaronu, mąki.
 • Nauka planowania jadłospisu i sporządzanie zapotrzebowania na realizację tygodniowych zajęć kulinarnych.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych (sporządzanie ich dla uczestników Warsztatu).
 • Nauka dysponowania budżetem i dokonywania zakupów produktów potrzebnych do sporządzenia potraw.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami kuchennymi (robot kuchenny, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna/gazowa, piekarnik, itp.), a także innymi urządzeniami gospodarstwa domowego (odkurzacz, pralka, itp.).
 • Nauczenie estetycznego i prawidłowego nakrycia stołu i dekoracji stołu na różne okoliczności (święta, urodziny itp.).
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, estetyka spożywania posiłków, dbanie o czystość i higienę w miejscu pracy.

2) Komputerowo-informatycznej:

 • Zdobycie umiejętności związanych z obsługą komputera (edycja tekstu, tworzenie grafiki komputerowej, drukowanie i przetwarzanie dokumentów, posługiwanie się Internetem, rozmowy za pomocą programu komunikacyjnego, np. poczta, Skype, skanowanie, obróbka zdjęć, itp.).
 • Nauka redagowania pism urzędowych przydatnych w codziennym życiu.
 • Prowadzenie kroniki Warsztatu: redagowanie sprawozdań z ważnych wydarzeń oraz sporządzanie opisów i komentarzy zdjęć dokumentujących te wydarzenia.

3)  Rękodzieła artystycznego:

 • Poznanie różnych materiałów, narzędzi pracy, oraz technik wykonywania prac rękodzielniczych.
 • Zdobywanie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków materiałów i kompozycji kolorystycznych oraz właściwego ich wykorzystania.
 • Nauka umiejętności rzemieślniczo-artystycznych (malowanie, wykonywanie ozdób na odzieży, tworzenie biżuterii, itp.).
 • Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, używanymi do wyrobu dzieł artystycznych.
 • Nauka utrzymania porządku w miejscu pracy, a także uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa.
 • Uczenie koncentracji, odreagowania złych napięć, usprawnianie umiejętności manualnych.
 • Nauka współpracy w grupie.

4) Haftu i szycia:

 • Poznawanie i nauka różnych ściegów (podstawowych i ozdobnych) oraz technik szydełkowania i różnorodnych haftów.
 • Nauka posługiwania się sprzętem krawieckim i hafciarskim: igłą, nożyczkami, żelazkiem, maszyną do szycia, szydełkiem i innymi narzędziami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Poznawanie różnych materiałów i sposobów ich łączenia  oraz tworzenia prac ciekawych pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym,  nauka łączenia kolorów.
 • Nabywanie umiejętności szycia ręcznego, maszynowego, kroju i przeróbek odzieży.
 • Nabywanie nawyków utrzymania porządku w miejscu pracy, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 5) Gospodarczo – technicznej:

 • Nauka posługiwania się sprzętem ogrodniczym oraz służącym do utrzymania czystości i porządku na terenie zakładu.
 • Hodowla roślin ozdobnych wewnątrz oraz wokół zakładu, oraz  hodowla zwierzątek domowych np. akwariowych.
 • Zagospodarowanie terenu wokół zakładu oraz dbanie o utrzymanie należytego porządku.
 • Pozyskiwanie materiałów do działalności poszczególnych pracowni Warsztatu, np. szyszek, kasztanów, ziół, korzeni.
 • Wykonywanie elementów wyposażenia i dekoracji wnętrz Warsztatu: stroiki okolicznościowe, witraże i inne.

7.  ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 • Zajęcia sportowe i rehabilitacyjne, wyjazdy na basen.
 • Turnusy rehabilitacyjne.
 • Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne.
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki.
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów,  kawiarni.
 • Organizowanie i udział wystaw artystycznych, kiermaszy i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników.

 


8. FORMY PROWADZONEJ TERAPII

 

 • Indywidualna i grupowa
 • Wsparcie psychologiczne
 • Kinezyterapia
 • Ergoterapia i  arteterapia
 • Muzykoterapia i filmoterapia
 • Biblioterapia
 • Socjoterapia
 • Terapia manualna
 • Terapia przez kontakt z przyrodą
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • Hipoterapia i dogoterapia
 • Konkursy
 • Zajęcia komunikacyjne

 


9. METODY PRACY

 

 • Werbalne
 • Poglądowe
 • Instruktażowe
 • Praca pod kierunkiem
 • Inne

 


10.  KADRA WTZ – ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

 

 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Wymiana doświadczeń i samokształcenie
projekt i oprogramowanie strony internetowej projekt i oprogramowanie strony internetowej www.epro.com.pl